Svenska Amerika Linien
Hotellplatsen
Svenska Amerika Liniens kontor vid Hotellplatsen 1930